M.Sc.- BotanyM. Sc (BOTANY)         -             20(Seats)